Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

ANBI Status


De Stichting Steun Heilig Land is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 411934704. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 807837568.

Contactgegevens 

Postadres:            Schapendijk 46, 7574 PG Oldenzaal
Bezoekadres:       Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam
E-mail:                  info@heilig-land.nl

De Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


De stichting is op 22 juli 1986 opgericht met zetel in ‘s-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ‘Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem’, hierna ook te noemen ‘Orde’, en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • M.L.M. Brenninkmeijer (Michael), voorzitter
 • A.J.A.M. Hupsch-van den Heuvel (Anita), vice-voorzitter
 • N.L.H.M. Laane (Norbert), secretaris
 • D.G.H. van der Werf (Douwe), penningmeester
 • Z.H. Exc. A.L.M. Hurkmans, lid tot 9 juli 2019
 • Z.H. Exc. H.M.G.H. Smeets (Harrie), lid vanaf 9 juli 2019
 • Z.E. M. Mesch (Martien), lid tot 15 juni 2019
 • H.W.M. ten Have (Henri), lid vanaf 15 juni 2019
 • H.A.J. Goessen (Arno), lid
 • W.D.L. Kremer (Wim), lid
 • J.C.M. van Lieverloo (Jan), lid
 • D.N. Schaub-Van Leuven (Daniella), lid

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Contactpersoon: A.M.J. Benneker-Herbrink (Antoinette), info@heilig-land.nl

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zij wendt deze fondsen alsmede de opbrengsten van het vermogen voor charitatieve projecten in het Heilig Land aan.
Het vermogen wordt aangehouden in liquide middelen op enkele bankrekeningen met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen of vastrentende waarden. Jaarlijks wordt een jaarrekening met samenstellingsverklaring en een accountantsverklaring opgesteld.

Het bestuur streeft ernaar minimaal een eigen vermogen (algemene reserve) van € 15.000 ter beschikking te hebben om onvoorziene, lagere inkomsten van de fondsenwerving op te vangen om zodoende over de jaren heen een weinig schommelend hoogte van donaties mogelijk te maken. Afhankelijk van de inkomsten worden projecten in het Heilig Land ondersteund die door het grootmagistraat van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem te Rome of door Pontifical Mission te Jeruzalem of Amman worden voorgesteld. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks, tezamen met Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeruzalem, minimaal € 300.000 voor projecten in het Heilig Land ter beschikking te stellen. De totale kosten van fondsenwerving, waaronder de kosten voor het drukken van de Nieuwsbrief en verspreiding ervan, bedroegen € 20.393 (2017: € 22.138).

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijze van verwerving van gelden


De fondsen worden op drie manieren verkregen:

 • verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking;
 • fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties;
 • opbrengsten uit vermogen;
 • een positief saldo van de baten (voornamelijk ledenbijdragen) en de lasten (kosten van organisatie) van de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wordt eveneens voor projecten in het Heilig Land aan de stichting ter beschikking gesteld.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten


In 2018 werden twee opbrengstwervende Nieuwsbrieven van de Stichting door de redactie uitgegeven en werden twee digitale Nieuwsbrieven verstuurd. Het bestuur heeft besloten Nieuwsbrieven alleen nog maar digitaal te versturen.

De hier aan gerelateerde opbrengsten waren € 76.704 (2017: € 80.844). Voorts werden in 2018 inkomsten van fondsen gegenereerd ter grootte van € 220.933 (2017: € 115.724.  Voorts zijn er geen noemenswaardige rentebaten.

Stichting Steun Heilig Land doneerde, tezamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem € 354.515 voor 16 projecten ter beschikking gesteld (2017: € 304.010 aan 15 projecten).

Balans per 31 december


Staat van baten en lasten


De balans is ontleend aan de jaarrekening die is voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring van ABAB Accountants te Tilburg.

Per 31 december 2018 heeft de Stichting een vermogen (algemene reserve) van € 15.000, een bestemmingsfonds van € 34.814 (2017: € 52.280) en een bestemmingsreserve projecten van € 660.916 (2017: € 620.708).

2018    2017                                 2018  2017
 
Vorderingen € 32.592 € 80.081 Baten € 297.650 € 197.691
Liquide middelen € 680.766 € 611.859 Kosten € 11.393 € 13.138
Totaal € 713.358 € 691.940   Beschikbaar voor doelstelling  € 286.257 € 184.553
 Algemene reserve € 15.000  € 15.000  
Bestemmingsfonds € 34.814 € 52.280 Voorlichting € 9.000 € 9.000
Bestemmingsreserve € 660.916 € 620.708 Bijdrage projecten € 254.515 € 204.010
Totaal  € 710.730 € 687.988   Saldo  € 263.515 € 213.010
Kortlopende schulden  € 2.628 € 3.952
Totaal € 713.358  € 691.940    Saldo boekjaar € 22.742   € -28.457
error: