Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

ANBI Status


De Stichting Steun Heilig Land is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 411934704. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 807837568.

Contactgegevens 

Postadres:            Schapendijk 46, 7574 PG Oldenzaal
Bezoekadres:       Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam

De Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


De stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ‘Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem’, hierna ook te noemen ‘Orde’, en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • M.L.M. Brenninkmeijer (Michael), voorzitter
 • A.J.A.M. Hupsch-van den Heuvel (Anita), vice-voorzitter
 • N.L.H.M. Laane (Norbert), secretaris
 • D.G.H. van der Werf (Douwe), penningmeester
 • Z.H. Exc. A.L.M. Hurkmans, lid
 • Z.E. M. Mesch (Martien), lid
 • H.A.J. Goessen (Arno), lid
 • W.H.L. Hoefnagels (Willibrord), lid
 • R.W. Rijgersberg (Rudolf), lid tot 22 juni 2017
 • J.C.M. van Lieverloo (Jan), lid vanaf 22 juni 2017
 • D.N. Schaub-Van Leuven (Daniella), lid

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zij wendt deze fondsen alsmede de opbrengsten van het vermogen aan voor charitatieve projecten in het Heilig Land. Het vermogen wordt aangehouden in liquide middelen op enkele bankrekeningen met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen of vastrentende waarden. Jaarlijks wordt een jaarrekening met samenstellingsverklaring en een accountantsverklaring opgesteld.

Het bestuur streeft er naar minimaal een eigen vermogen (algemene reserve) van € 15.000 ter beschikking te hebben om onvoorziene, lagere inkomsten van de fondsenwerving op te vangen om zodoende over de jaren heen een weinig schommelend hoogte van donaties mogelijk te maken. Afhankelijk van de inkomsten worden projecten in het Heilig Land ondersteund die door het grootmagistraat van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem te Rome of door Pontifical Mission te Jeruzalem worden voorgesteld. Het bestuur streeft er naar jaarlijks, tesamen met Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, minimaal € 300.000 voor projecten in het Heilig Land ter beschikking te stellen.

De totale kosten van fondsenwerving waaronder de kosten voor het drukken van de nieuwsbrief en verspreiding ervan bedroegen € 28.487 (in 2015 € 21.536).

Wijze van verwerving van gelden


De fondsen worden op drie manieren verkregen:

 • verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking;
 • fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties;
 • opbrengsten uit vermogen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten


In 2016 werden vier opbrengstenwervende nieuwsbrieven van de stichting door de redactie uitgegeven. De verspreiding gebeurt zowel in gedrukte als digitale vorm. De hier aan gerelateerde opbrengsten waren € 84.970 (in 2015 € 66.122). Voorts werden in 2016 inkomsten van fondsen gegenereerd ter grootte van € 167.601 Er werden ook rentebaten gerealiseerd ter grootte van € 626 (in 2015 € 2.669).

Stichting Steun Heilig Land doneerde, tesamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem € 278.650 aan 19 projecten in het Heilig Land (in 2015 22 projecten voor € 459.040).

Balans per 31 december


Staat van baten en lasten


2016 2015                                 2016 2015
 
Vorderingen € 9.827 € 97.365 Baten € 253.197 € 66.122
Liquide middelen € 759.375 € 713.241 Kosten € 19.487 € 10.162
Totaal € 769.202 € 810.606   Beschikbaar voor doelstelling € 233.710 € 55.960
 Algemene reserve  € 15.000 € 15.000  
Bestemmingsfonds € 247.560 € 204.042 Voorlichting € 9.000 € 8.000
Bestemmingsreserve € 453.885 € 451.343 Bijdrage projecten € 178.650 € 48.600
Totaal € 716.455 € 670.385   Saldo € 187.650 € 56.600
Kortlopende schulden  € 52.757 € 140.221
 Totaal  € 769.202 €  810.606    Saldo boekjaar  € 46.060  € -640
error: