Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

ANBI Status


De Stichting Steun Heilig Land is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 411934704. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 807837568.

Contactgegevens 

Postadres:            Schapendijk 46, 7574 PG Oldenzaal
Bezoekadres:       Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam

De Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


De stichting is op 22 juli 1986 opgericht met zetel in ‘s-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ‘Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem’, hierna ook te noemen ‘Orde’, en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • M.L.M. Brenninkmeijer (Michael), voorzitter
 • A.J.A.M. Hupsch-van den Heuvel (Anita), vice-voorzitter
 • N.L.H.M. Laane (Norbert), secretaris
 • D.G.H. van der Werf (Douwe), penningmeester
 • Z.H. Exc. A.L.M. Hurkmans, lid
 • Z.E. M. Mesch (Martien), lid
 • H.A.J. Goessen (Arno), lid
 • W.H.L. Hoefnagels (Willibrord), lid tot 16 juni 2018
 • W.D.L. Kremer (Wim), lid vanaf 16 juni 2018
 • J.C.M. van Lieverloo (Jan)
 • D.N. Schaub-Van Leuven (Daniella), lid

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Contactpersoon: A.M.J. Benneker-Herbrink (Antoinette), secretariaat@heilig-graf.nl.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De Stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling “Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem” (hierna ook te noemen: “Orde”) en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zij wendt deze fondsen alsmede de opbrengsten van het vermogen voor charitatieve projecten in het Heilig Land aan.

Deze stichting is een civiele stichting verbonden met het r.-k. kerkgenootschap. Een burgerlijke stichting met katholieke identiteit.

Wij voldoen aan de AVG.

Wijze van verwerving van gelden


De fondsen worden op drie manieren verkregen:

 • verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking;
 • fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties;
 • opbrengsten uit vermogen;
 • een positief saldo van de baten (voornamelijk ledenbijdragen) en de lasten (kosten van organisatie) van de Landcommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wordt eveneens voor projecten in het Heilig Land aan de stichting ter beschikking gesteld,

Besteding van de middelen


Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting en een jaarrekening opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke registeraccountant, en voorzien van een controleverklaring, welke verklaring de laatste jaren een onvoorwaardelijk goedkeurende strekking had. Afhankelijk van de inkomsten worden projecten in het Heilig Land ondersteund die  voorgesteld worden door het grootmagistraat van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem te Rome of door Pontifical Mission te Jeruzalem of Amman.

Het bestuur van de stichting streeft er naar om, tezamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, jaarlijks minimaal € 300.000 voor projecten in het Heilig Land ter beschikking te stellen. De kosten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit fondsenwervingskosten zoals kosten ten behoeve van de administratie van de donateurs en websitekosten. Medio 2018 wordt de Nieuwsbrief niet meer in gedrukte vorm verspreid, hetgeen zal leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing.

De kosten waren in 2017 ongeveer  € 22.000. Er wordt naar gestreefd om de verhouding kosten in % van de totale opbrengsten rond 5% te laten zijn.

Balans per 31 december


Staat van baten en lasten


De balans is ontleend aan de jaarrekening die is voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring van ABAB Accountants te Tilburg.

2017 2016                                 2017 2016
 
Vorderingen € 80.081 € 9.827 Baten € 197.691 € 253.197
Liquide middelen € 611.859 € 759.375 Kosten € 13.138 € 19.487
Totaal € 691.940 € 769.202   Beschikbaar voor doelstelling € 184.553 € 233.710
 Algemene reserve  € 15.000 € 15.000  
Bestemmingsfonds € 52.280 € 247.569 Voorlichting € 9.000 € 9.000
Bestemmingsreserve € 620.708 € 453.885 Bijdrage projecten € 204.010 € 178.650
Totaal € 687.988 € 716.455   Saldo € 213.010 € 187.650
Kortlopende schulden  € 3.952 € 52.757
Totaal  € 691.940 €  769.202    Saldo boekjaar  € -28.457  € 46.060
error: