Projecten


Het hoofddoel van de Stichting Steun Heilig Land is de steun aan de Christenen in het Heilig Land, zowel in morele als in materiële zin. De stichting als geheel draagt bij aan de kosten van het Latijns Patriarchaat, zowel voor de exploitatie als voor investeringen in noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een groot aantal projecten op andere terreinen ondersteund, zoals onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

De zorg voor een kwalitatief goed onderwijs is één van de speerpunten van het Latijns Patriarchaat en het Grootmagistraat. Het Latijns Patriarchaat heeft ruim 40  scholen (kleuter, lagere, middelbare) in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië met ruim 22.000 leerlingen. Deze scholen hebben niet alleen christelijke leerlingen, circa 30% is moslim. Omdat veel ouders het schoolgeld niet kunnen betalen zijn er jaarlijks aanzienlijke tekorten.

De voor deze projecten benodigde geldmiddelen worden bijeengebracht door eigen bijdragen van leden van de Nederlandse Landscommanderije alsook door actieve fondsenwerving. Wij steunen met name projecten van het Grootmagistraat.

Noodhulp covid-19


In ons land hebben in deze coronacrisis oudere en kwetsbare mensen het erg zwaar. En niet alleen zij: ook medici en verpleegkundigen die werken in de zorg, medewerkers bij de politie en in supermarkten zien hun werk aanmerkelijk verzwaard worden. Eens te meer blijkt nu hoe verantwoordelijk hun werk eigenlijk is.

Maar niet alleen in Nederland hebben mensen het zwaar. Ook in het Heilig Land kunnen mensen extra hulp gebruiken zodat hun leven en dat van hun families enigszins door kan gaan. Door covid-19 ontstaan acute crises. Hulp aan hen is zo nodig!

Wat kunt u doen?
In deze Covid-19 tijd kunnen we misschien iets verder kijken dan ons dorp, onze stad, onze parochie. De christenen in het Heilig Land hebben ook uw hulp hard nodig. Voor 5 euro per dag kunt u de noodhulp voor 1 gezin adopteren: 2 kopjes koffie buitenshuis, een biertje of een glas wijn op een terras. Dat kunnen we toch wel missen! Wij roepen u op om een of meer gezinnen in het Heilig Land te steunen. Maakt u alstublieft een bedrag over. Men zal u eeuwig dankbaar zijn. Laat uw hart spreken en weet dat caritas een fundamenteel onderdeel is van ons christelijk geloof. Het Latijns Patriarchaat zal zorgen dat uw bijdrage bij de meest behoeftigen terechtkomt.

Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!

Leest u voor meer informatie onze extra nieuwsbrief, klik hier.

Besteding van middelen


In 2019 is in totaal € 570.780 besteed aan bijdragen voor de volgende projecten:

Instelling
Structural investment LPJ schools, Jordan 200.000
Healthy Homes for healthy families, Bethlehem (Kerst 2018)  51.121
Latin Patriarchate Summer Camps 2019  50.000
Purchase minivan for youth activities  36.000
Server room Latin Patrairchate schools  55.000
Smartboards for Latin Patriarchate schools  26.100
Desks for several Latin Patriarchate schools  24.480
Equipment, Italian Hospital, Kerak  18.000
Daughters of Charity, laundry machines, Jerusalem  18.000
St. Nicolas Home charitable society for elderly, Beit Jala 12.412
Medical supplies, Sacre Coeur, Haifa 11.662
Multipurpose hall of Latin Parish, Beit Jala 10.000
Resting chairs, Abu Dis 9.355
Website Latin Patriarchate, Jerusalem 9.000
School equipment, Taybeh 9.000
Computers for Mothers of Merci Clinic, Zarqa 7.000
Community Centre, playground, Ader 7.000
Equipment St. Joseph school, Bethlehem 6.500
Smartboards, Laura Vicuna School, Beit Jala 6.000
Daughters of Sint Anne rooms, Bethlehem 5.150
Healthy Homes, Bethlehem 10.000
Opht. Unit, Italian Hospital, Kerak 5.000
Youth centre, our Lady of Annunciation Church, Irbid 4.000
TOTAAL    570.780

Fondsenwerving


Voor een blijvende financiële ondersteuning van projecten in het Heilig Land is het werven van geldmiddelen noodzakelijk. Onze  belangrijkste bronnen voor fondsenwerving zijn de leden van de landscommanderije en externe donateurs. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, daarnaast wordt hen gevraagd een bijdrage aan projecten te geven.

Externe donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn onze projecten te steunen. Dit kan in de vorm van bijdragen voor specifieke projecten (geoormerkte bedragen) of algemene bijdragen. De van derden ontvangen bijdragen worden gestort op een bankrekening van Stichting Steun Heilig Land, waarvan het bestuur bestaat uit de leden van de kapittelraad van de landscommanderije.

De fondsenwerving geschiedt door de commissie Caritas. Deze commissie zorgt dat de beschikbaar gestelde gelden aan het beoogde doel worden besteed en dat hiervan een betrouwbare schriftelijke verantwoording wordt ontvangen.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer bij de ING Bank, NL64 INGB 0005 1117 38 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Steun Heilig Land te Capelle aan den IJssel onder vermelding van ‘bijdrage’ en naam van het project. U kunt ook door middel van onderstaande link eenvoudig en veilig een donatie doen via iDeal.

Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon en door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdragen als giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie onder schenkingen.

Schenkingen


U kunt op een aantal manieren financieel bijdragen aan projecten van Stichting Steun Heilig Land:

  • een eenmalige gift;
  • een periodieke gift;
  • bij testament.

Alle genoemde vormen worden fiscaal gefaciliteerd.

De stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon, door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

  • de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd;
  • de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de  persoonsgebonden aftrek).

Voor periodieke giften bestaat verder nog de mogelijkheid het gehele geschonken bedrag in aftrek te brengen op uw (belastbaar) inkomen. In dat geval moet u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gelijkmatig bedrag schenken èn de schenking moet vastgelegd zijn bij notariële akte. Ook onderhandse overeenkomsten, in tweevoud opgesteld, zijn rechtsgeldig. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen notaris, maar uiteraard zijn ook wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@heilig-land.nl.

Nalatenschap


Door de Stichting Steun Heilig Land in uw testament op te nemen, levert u een blijvende bijdrage aan de caritas. Een mogelijkheid is een legaat te bestemmen voor onze caritas, te weten door een bedrag te bepalen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is middels een testament vast te leggen dat de stichting (mede)erfgename wordt van de nalatenschap. Het legaat van een geldbedrag of een erfenis is geheel vrijgesteld van erfbelasting omdat wij de ANBI-status hebben.

Niet alleen het fiscale voordeel van het schenken of nalaten geeft voldoening, maar veel meer nog het plezierige gevoel om bij leven of na de dood medechristenen in het Heilig Land te helpen. Zij, die het al zo moeilijk hebben, zullen u dankbaar zijn!

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen notaris of bij onze penningmeester via het mailadres info@heilig-land.nl.

Projectvoorstellen Grootmagistraat


Het Grootmagistraat te Rome bepaalt jaarlijks en na advisering door de Holy Land commission welke projecten in het Heilig Land, al of niet in samenwerking met het Latijns Patriarchaat te Jeruzalem, worden ondersteund. Dit zijn meestal grote projecten waar met name aandacht wordt besteed aan:

  • Humanitaire hulp voor werkgelegenheid, huisvesting en zo nodig eerste levensbehoeften;
  • Ontwikkeling en instandhouding van het onderwijs: het Patriarchaat houdt 45 scholen in stand met in totaal circa 19.000 leerlingen;
  • Steunverlening aan restauratie en instandhouding van religieuze monumenten en objecten: het Patriarchaat telt momenteel 90 priesters en circa 80.000 gelovigen, verdeeld over 70 parochies in vier landen: Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Cyprus.
Projecten open voor donatie


2020:
Kerstproject 2020: Covid-19 Noodfonds: zie de video’s op deze pagina

Projecten Pontifical Mission for Palestine


Pontifical Mission for Palestina (PMP) is een pauselijke organisatie, kerkrechtelijk zelfstandig, die in 1949 is opgericht door paus Pius XII met als doel hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen. PMP maakt deel uit van CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) en fungeert als hulp- en ontwikkelingsorganisatie voor het Midden-Oosten en heeft vestigingen in Beirut, Jeruzalem en Amman. Het kantoor in Jeruzalem werkt op het gebied van projectbeoordeling en -begeleiding nauw samen met de Landscommanderije Nederland. Met name sociale projecten en projecten op het gebied van gezondheidszorg worden door ons ondersteund.

Eindrapportages projecten


Hieronder vind u de eindrapportages van projecten die in het verleden door ons ondersteund zijn. Op deze wijze ziet u op transparante wijze wat met de donaties wordt gedaan en dat elke cent direct naar het goede doel gaat.

PMP Jeruzalem
2019
:
J2416-Fraciscan School-Jericho-Profile Report
J2429-PM Cultural Center-Profile Report
J2439-Creche Bethlehem-Profile Report
J2526 – Greek Orthodox School – Taybeh
J2527 Healthy homes for healthy families
J2544 Healthy homes for healthy families

PMP Amman
2019:
M3345 – New theatre table
M3348-2 – Upgrading of ophthalmology unit
M3367 – Computerprograms and new computers Mother of Mercy Clinic

Kerstproject 2019


Video Kerstproject 2019

error: