Projecten


Het hoofddoel van de Stichting Steun Heilig Land is de steun aan de Christenen in het Heilig Land, zowel in morele als in materiële zin. De stichting als geheel draagt bij aan de kosten van het Latijns Patriarchaat, zowel voor de exploitatie als voor investeringen in noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een groot aantal projecten op andere terreinen ondersteund, zoals onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

De zorg voor een kwalitatief goed onderwijs is één van de speerpunten van het Latijns Patriarchaat en het Grootmagistraat. Het Latijns Patriarchaat heeft ruim 40  scholen (kleuter, lagere, middelbare) in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië met ruim 22.000 leerlingen. Deze scholen hebben niet alleen christelijke leerlingen, circa 30% is moslim. Omdat veel ouders het schoolgeld niet kunnen betalen zijn er jaarlijks aanzienlijke tekorten.

De voor deze projecten benodigde geldmiddelen worden bijeengebracht door eigen bijdragen van leden van de Nederlandse Landscommanderije alsook door actieve fondsenwerving. Wij steunen met name projecten van het Grootmagistraat.

Besteding van middelen


In 2017 is in totaal € 304.010 besteed aan bijdragen voor de volgende projecten:

Instelling
Healthy Homes for healthy families, Bethlehem 75.000
Healthy Homes for healthy families, Bethlehem  54.000
Project New Kindergarten, North Hashimi, Jordan  47.000
Provide equipment for elderly home, Beit Emmaus  25.000
Restructure workshop of Al Basma, Beit Sahour  15.000
Furniture Terra Sancta High School for boys, Jerusalem  15.000
Provide equipment for cardiology unit, Beit Sahour  13.000
Improve houses handicapped children, Bethlehem  11.400
Student Scholarship, Gaza  11.000
Communication system for community centre, Kerak 8.130
Furniture teacher room of Latin Patriarchate school, Beit Jala 8.000
Upgrade facilities Terra Sancta School for girls, Jerusalem 7.500
Upgrade Orthodox club children playground, Ramallah 7.100
Computers, Dominican Sisters nursery, Bethlehem 4.000
Renovation kitchen at community centre, Kerak 2.880
TOTAAL    304.010

Fondsenwerving


Voor een blijvende financiële ondersteuning van projecten in het Heilig Land is het werven van geldmiddelen noodzakelijk. Onze  belangrijkste bronnen voor fondsenwerving zijn de leden van de landscommanderije en externe donateurs. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, daarnaast wordt hen gevraagd een bijdrage aan projecten te geven.

Externe donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn onze projecten te steunen. Dit kan in de vorm van bijdragen voor specifieke projecten (geoormerkte bedragen) of algemene bijdragen. De van derden ontvangen bijdragen worden gestort op een bankrekening van Stichting Steun Heilig Land, waarvan het bestuur bestaat uit de leden van de kapittelraad van de landscommanderije.

De fondsenwerving geschiedt door de commissie Caritas. Deze commissie zorgt dat de beschikbaar gestelde gelden aan het beoogde doel worden besteed en dat hiervan een betrouwbare schriftelijke verantwoording wordt ontvangen.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer bij de ING Bank, NL64 INGB 0005 1117 38 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Steun Heilig Land te Capelle aan den IJssel onder vermelding van ‘bijdrage’ en naam van het project.

Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon en door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdragen als giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie onder schenkingen.

Schenkingen


U kunt op een aantal manieren financieel bijdragen aan projecten van Stichting Steun Heilig Land:

  • een eenmalige gift;
  • een periodieke gift;
  • bij testament.

Alle genoemde vormen worden fiscaal gefaciliteerd.

De stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon, door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

  • de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd;
  • de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de  persoonsgebonden aftrek).

Voor periodieke giften bestaat verder nog de mogelijkheid het gehele geschonken bedrag in aftrek te brengen op uw (belastbaar) inkomen. In dat geval moet u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gelijkmatig bedrag schenken èn de schenking moet vastgelegd zijn bij notariële akte. Ook onderhandse overeenkomsten, in tweevoud opgesteld, zijn rechtsgeldig. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen notaris, maar uiteraard zijn ook wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@heilig-land.nl.

Nalatenschap


Door de Stichting Steun Heilig Land in uw testament op te nemen, levert u een blijvende bijdrage aan de caritas. Een mogelijkheid is een legaat te bestemmen voor onze caritas, te weten door een bedrag te bepalen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is middels een testament vast te leggen dat de stichting (mede)erfgename wordt van de nalatenschap. Het legaat van een geldbedrag of een erfenis is geheel vrijgesteld van erfbelasting omdat wij de ANBI-status hebben.

Niet alleen het fiscale voordeel van het schenken of nalaten geeft voldoening, maar veel meer nog het plezierige gevoel om bij leven of na de dood medechristenen in het Heilig Land te helpen. Zij, die het al zo moeilijk hebben, zullen u dankbaar zijn!

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen notaris of bij onze penningmeester via het mailadres info@heilig-land.nl.

Projectvoorstellen Grootmagistraat


Het Grootmagistraat te Rome bepaalt jaarlijks en na advisering door de Holy Land commission welke projecten in het Heilig Land, al of niet in samenwerking met het Latijns Patriarchaat te Jeruzalem, worden ondersteund. Dit zijn meestal grote projecten waar met name aandacht wordt besteed aan:

  • Humanitaire hulp voor werkgelegenheid, huisvesting en zo nodig eerste levensbehoeften;
  • Ontwikkeling en instandhouding van het onderwijs: het Patriarchaat houdt 45 scholen in stand met in totaal circa 19.000 leerlingen;
  • Steunverlening aan restauratie en instandhouding van religieuze monumenten en objecten: het Patriarchaat telt momenteel 90 priesters en circa 80.000 gelovigen, verdeeld over 70 parochies in vier landen: Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Cyprus.
Lopende projecten voorzien van donatie

2019:
GA 142 19 Re-build and Cceate the LPJ and projects website
GA 161 19 Rehabilitation of the Server Room & Purchasing a Tape Drive for the LPJ HQ, Jerusalem
GA 167 19 Rehabilitation of the Multi-Purpose Hall at the Latin Parish of Beit Jala, Palestine

GA151 Supply of School desks for several Latin Patriarchate Schools € 23.755
GA153 Supply of Smart Boards for several Latin Patriarchate Schools € 25.327
GA164 Purchasing a New Minivan to Support Youth Activities € 34.934
De projectbeschrijvingen van alle hierboven genoemde projecten, kunt u hier downloaden.

Projecten Pontifical Mission for Palestine


Pontifical Mission for Palestina (PMP) is een pauselijke organisatie, kerkrechtelijk zelfstandig, die in 1949 is opgericht door paus Pius XII met als doel hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen. PMP maakt deel uit van CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) en fungeert als hulp- en ontwikkelingsorganisatie voor het Midden-Oosten en heeft vestigingen in Beirut, Jeruzalem en Amman. Het kantoor in Jeruzalem werkt op gebied van project beoordeling en begeleiding nauw samen met onze Landscommanderije Nederland. Met name projecten op sociaal en gezondheidszorg gebied worden door ons ondersteund.

Eindrapportages projecten


Hieronder vind u de eindrapportages van projecten die in het verleden door ons ondersteund zijn. Op deze wijze ziet u op transparante wijze wat met de donaties wordt gedaan en dat elke cent direct naar het goede doel gaat.

PMP Jeruzalem

Oktober 2019:
J2348- Daughters of St. Anne- Profile report
J2380 Purchase 4 smart boards for 6 classrooms, Laurca Vicuna School, Beit Jala
J2416-Fraciscan School-Jericho-Profile Report
J2429-PM Cultural Center-Profile Report
J2433-Maison du Sacre Coeur-Profile Report
J2439-Creche Bethlehem-Profile Report

December 2019:
J2526 – Greek Orthodox School – Taybeh

PMP Amman
December 2019:
M3345 – New theatre table
M3348-2 – Upgrading of ophthalmology unit

Kerstproject 2019


Video Kerstproject 2019

error: