Steun aan mede-christenen in het Heilig Land

 

 

 

Projecten


Het hoofddoel van de Stichting Steun Heilig Land is de steun aan de Christenen in het Heilig Land, zowel in morele als in materiële zin. De stichting als geheel draagt bij aan de kosten van het Latijns Patriarchaat, zowel voor de exploitatie als voor investeringen in noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast wordt een groot aantal projecten op andere terreinen ondersteund, zoals onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

De zorg voor een kwalitatief goed onderwijs is één van de speerpunten van het Latijns Patriarchaat en het Grootmagistraat. Het Latijns Patriarchaat heeft ruim 40  scholen (kleuter, lagere, middelbare) in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië met ruim 22.000 leerlingen. Deze scholen hebben niet alleen christelijke leerlingen, circa 30% is moslim. Omdat veel ouders het schoolgeld niet kunnen betalen zijn er jaarlijks aanzienlijke tekorten.

De voor deze projecten benodigde geldmiddelen worden bijeengebracht door eigen bijdragen van leden van de Nederlandse Landscommanderije alsook door actieve fondsenwerving. Wij steunen met name projecten van het Grootmagistraat.

Projectvoorstellen Grootmagistraat


Het Grootmagistraat te Rome bepaalt jaarlijks en na advisering door de Holy Land commission welke projecten in het Heilig Land, al of niet in samenwerking met het Latijns Patriarchaat te Jeruzalem, worden ondersteund. Dit zijn meestal grote projecten waar met name aandacht wordt besteed aan:

  • Humanitaire hulp voor werkgelegenheid, huisvesting en zo nodig eerste levensbehoeften;
  • Ontwikkeling en instandhouding van het onderwijs: het Patriarchaat houdt 45 scholen in stand met in totaal circa 19.000 leerlingen;
  • Steunverlening aan restauratie en instandhouding van religieuze monumenten en objecten: het Patriarchaat telt momenteel 90 priesters en circa 80.000 gelovigen, verdeeld over 70 parochies in vier landen: Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Cyprus.

Projectvoorstellen:

GA 050/16 The new kindergarten of North Hashimi, Jordanië

Projecten Pontifical Mission for Palestine


Pontifical Mission for Palestina (PMP) is een pauselijke organisatie, kerkrechtelijk zelfstandig, die in 1949 is opgericht door paus Pius XII met als doel hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen. PMP maakt deel uit van CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) en fungeert als hulp- en ontwikkelingsorganisatie voor het Midden-Oosten en heeft vestigingen in Beirut, Jeruzalem en Amman. Het kantoor in Jeruzalem werkt op gebied van project beoordeling en begeleiding nauw samen met onze Landscommanderije Nederland. Met name projecten op sociaal en gezondheidszorg gebied worden door ons ondersteund.

Projectvoorstellen:

J2312 Christmas Appeal 2017 en 2018

J2368 Solar energy for institutions (White Geeze)

J2416 Franciscan Sisters School Jericho

J2429 Cultural and Educational Center

J2439 Daughters of Charity Creche Bethlehem

J2454 Latin Convent, Holy Family Church Ramallah

J2474 Terra Santa Scout Troop Bethlehem

J2489 Catholic Scouts Troop Jerusalem

J2512 Madre Caterina Kindergarten Bethlehem

J2515 Greek Catholic Kinderkarten Jaffa of Nazareth

J2516 Greek Catholic School Beit Sahour

J2517 Carmelite Convent Bethlehem

J2518 Healthy homes for healthy mothers and children

Anesthesie app Italian hospital kerak

M3349 Finalize the work at the children’s playground in Ader, Kerak

M3367 Three different computerprograms for Mother of Mary Clinic

Besteding van middelen


In 2016 is in totaal € 278.650 besteed aan bijdragen voor de volgende projecten:

Instelling
Kindergarten of North Hashimi, Jordan 100.000
Green energy solar panels, Gaza   35.000
Hospital beds and closets, Maison du Sacre Coeur, Haifa   15.000
Princess Basma centre for disabled children, Jerusalem   14.800
Summer camp Christian children, West Bank   14.000
Heating system for Ma’an lil-Hayat, Larche Bethlehem, Bethlehem   11.400
Solar panels, Notre Dame des Douleurs, Abu Dis, Jerusalem   11.000
Myrrh Bearers Charitable Society, scholarships, Gaza   11.000
Washing machines and dryers, lifegate rehab., Beit Jala   10.000
Furniture Terra Sancta school, Jericho   10.000
Modern technology for Terra Sancta girls school, Bethlehem     7.350
Purchase land for day care centre, Tel Aviv     6.500
Steel structure playground, LP school, Beit Sahour     6.000
Pharmacy equipment for St Louis Hospital, Jerusalem     5.000
Empowering young girls, Rosary Sisters’ School, Jerusalem     5.000
Play area, Vincent de Paul Hospital, Nazareth     5.000
Elderly population, Terra Sancta, Bethlehem     5.000
Steps centre for child development, Bethlehem     4.100
Parish equipment Greek Melkite Catholic church, Jerusalem     2.500
TOTAAL    278.650

Video Kerstproject 2018

Kerstproject 2017 en 2018


Toekomst bieden voor de allerarmsten op de Westelijke Jordaanoever door creëren werkgelegenheid en renovatie huizen.

Wederom is de adventstijd aangebroken en wij willen u graag ons project voorstellen voor de Kerstactie. Wederom vragen wij u solidair te zijn met de bewoners van het Heilig Land. Onze stichting trekt zich hun lot aan, omdat wij beloofd hebben hen nabij te zijn. Zij hebben onze hulp hard nodig. De Kerstactie 2017 en 2018 van onze stichting vraagt daarom uw geldelijke steun, zodat onze medechristenen aldaar de hoop op een betere toekomst niet verliezen. Wij hopen ook dit jaar op uw royale bijdrage te mogen rekenen.

Net als de Kerstactie 2016  vragen wij uw aandacht voor de christenen uit regio Bethlehem: ruim 22% van de mannelijke beroepsbevolking is werkeloos en de meerderheid van de gezinnen leeft op de rand van het bestaansminimum.  Dit laat diepe sporen na: de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de kinderen is door de slechte behuizing niet goed. Met als gevolg dat deze kinderen grote kans lopen op het voortijdig verlaten van school en op drugs- en alcoholmisbruik. Het creëren van werkgelegenheid door de werkeloze beroepsbevolking te betrekken bij het opknappen van huizen van de allerarmsten, die zwaar achterstallig onderhoud hebben, stimuleert de economie, verbetert de leefomstandigheden en heeft een positieve impact op de gemeenschap.

Voor dit project is er sedert vorig jaar een samenwerking ontstaan met de Bisschoppelijke Adventsactie. De Bisschoppelijke Adventsactie 2017 heeft verschillende projecten geadopteerd onder de noemer “Hoop voor moeder en kind”. Onze Kerstactie 2017 en 2018 “Toekomst bieden voor de allerarmsten op de Westelijke Jordaanoever door creëren werkgelegenheid en renovatie huizen” is één van de vijf projecten die zij ondersteunt. Op de website van de Bisschoppelijke Adventsactie en op onze eigen website kunt u verdere informatie vinden.

Wij leggen dit project van de Kerstactie 2017 en 2018 vol vertrouwen aan u voor. Door uw ruimhartige donatie kunt u mede laten zien waarom u christen bent: er zijn voor de medemens in woord en gedachte, in doen en laten. Deel in uw overvloed en laat onze mede christenen in het Heilig Land niet in de steek! Mogen wij dan ook wederom op uw steun rekenen?

Graag zien wij uw donatie tegemoet op bankrekening NL64 INGB 000 511 1738 ten name van Stichting Steun Heilig Land, onder vermelding van Kerstproject 2017.

Dank voor uw betrokkenheid bij onze medechristenen in de Westelijke Jordaanoever.

Download hier het projectvoorstel.

Fondsenwerving


Voor een blijvende financiële ondersteuning van projecten in het Heilig Land is het werven van geldmiddelen noodzakelijk. Onze  belangrijkste bronnen voor fondsenwerving zijn de leden van de landscommanderije en externe donateurs. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap, daarnaast wordt hen gevraagd een bijdrage aan projecten te geven.

Externe donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn onze projecten te steunen. Dit kan in de vorm van bijdragen voor specifieke projecten (geoormerkte bedragen) of algemene bijdragen. De van derden ontvangen bijdragen worden gestort op een bankrekening van Stichting Steun Heilig Land, waarvan het bestuur bestaat uit de leden van de kapittelraad van de landscommanderije.

De fondsenwerving geschiedt door de commissie Caritas. Deze commissie zorgt dat de beschikbaar gestelde gelden aan het beoogde doel worden besteed en dat hiervan een betrouwbare schriftelijke verantwoording wordt ontvangen.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer bij de ING Bank, NL64 INGB 0005 1117 38 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Steun Heilig Land te Capelle aan den IJssel onder vermelding van ‘bijdrage’ en naam van het project.

Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon en door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdragen als giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie onder schenkingen.

Schenkingen


U kunt op een aantal manieren financieel bijdragen aan projecten van Stichting Steun Heilig Land:

  • een eenmalige gift;
  • een periodieke gift;
  • bij testament.

Alle genoemde vormen worden fiscaal gefaciliteerd.

De stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon, door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

  • de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd;
  • de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de  persoonsgebonden aftrek).

Voor periodieke giften bestaat verder nog de mogelijkheid het gehele geschonken bedrag in aftrek te brengen op uw (belastbaar) inkomen. In dat geval moet u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gelijkmatig bedrag schenken èn de schenking moet vastgelegd zijn bij notariële akte. Ook onderhandse overeenkomsten, in tweevoud opgesteld, zijn rechtsgeldig. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen notaris, maar uiteraard zijn ook wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@heilig-land.nl.

Nalatenschap


Door de Stichting Steun Heilig Land in uw testament op te nemen, levert u een blijvende bijdrage aan de caritas. Een mogelijkheid is een legaat te bestemmen voor onze caritas, te weten door een bedrag te bepalen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is middels een testament vast te leggen dat de stichting (mede)erfgename wordt van de nalatenschap. Het legaat van een geldbedrag of een erfenis is geheel vrijgesteld van erfbelasting omdat wij de ANBI-status hebben.

Niet alleen het fiscale voordeel van het schenken of nalaten geeft voldoening, maar veel meer nog het plezierige gevoel om bij leven of na de dood medechristenen in het Heilig Land te helpen. Zij, die het al zo moeilijk hebben, zullen u dankbaar zijn!

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen notaris of bij onze penningmeester via het mailadres info@heilig-land.nl.

error: